4 kerngebieden waarbij uw concurrentie u iets kan leren over bouwprojectmanagement

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Bouwprojectmanagement vormt de hoeksteen van het succes van elk van uw constructieprojecten. Daarom is uw bouwprojectmanager de voornaamste persoon die verantwoordelijk is voor het resultaat. Effectief bouwprojectmanagement is bepalend voor de succesvolle voltooiing van elke opdracht. Het op tijd afleveren van een kwalitatief resultaat binnen het vooropgestelde budget, terwijl men nog steeds winst maakt, is een zeer complexe en uitdagende taak. Om effectief bouwprojectbeheer te bereiken zijn daarom een grondige planning, gedetailleerde monitoring van de voortgang en communicatie & samenwerking tussen projectleden en alle stakeholders noodzakelijk.
Ontdek ons artikel over de 10 belangrijkste verantwoordelijkheden van een bouwprojectmanager.

Planning

Voor de start van ieder project is de bouwprojectmanager reeds aan de slag gegaan. Een gedetailleerde planning is de kerntaak van elke bouwprojectmanager: als het er op aankomt, bepaalt de planning het succes van een project.
Hoe complexer uw project, hoe méér planning eraan vooraf moet gaan. Een goed gepland bouwproject optimaliseert de efficiëntie van de werken en omvat een stapsgewijze strategie om het project op tijd en binnen het budget te voltooien. In de planningsfase definieert u doelstellingen, ontwikkelt u uw deliverables en stelt u mijlpalen op voor uw project.
Tijdens de planningsfase bepaalt u onder meer welke apparatuur u nodig heeft, hoeveel arbeidsuren eraan te pas zullen komen, hoe de coördinatie met uw onderaannemers verloopt en hoe uw resources worden ingedeeld. In deze fase worden ook andere aspecten van uw project vastgelegd, zoals het opstellen van uw veiligheids- en communicatieplan, het uitvoeren van een risicobeoordeling en het opstellen van een responsplan.
Een bouwproject kan op ontelbare manieren fout lopen. Een zorgvuldig ontwikkeld plan dat strategisch en goed wordt uitgevoerd, kan problemen voorkomen en oplossen voordat deze zich voordoen.

Voortgangsmonitoring

Zodra het plan is opgesteld en er met de bouw begonnen is, is het doel nu ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Wanneer een project vertraging oploopt of fout gaat, is dit meestal te wijten aan een aantal kleinere oorzaken in plaats van één groot probleem. Daarom moet er veel aandacht worden besteed aan de zorgvuldige evaluatie van de dagelijkse voortgangsrapportages en een goede opvolging van het budget, de planning en het risicomanagement.
De eerste stap is het identificeren van een probleem of een dreigende vertraging. Zodra een probleem of vertraagde taak/activiteit wordt geïdentificeerd, moet men de hoofdoorzaak achterhalen. En daarna moet u uw planning herzien en een oplossing vinden die het project weer op de rails zet, ongeacht het gaat om een slechte verdeling van het personeel of een herbewerking die een kostenoverschrijding veroorzaakt

Communicatie

Een van de belangrijkste ingrediënten om een bouwproject succesvol te voltooien is effectieve communicatie. Goede communicatie promoot teamwork en samenwerking. Slechte communicatie daarentegen leidt tot misverstanden, vertragingen en andere problemen. Daarom moet er al in een vroeg stadium aan een communicatieplan gewerkt worden voor de uitwisseling van informatie en taken, waarbij alle stakeholders en teamleden het eens moeten zijn.
De basis voor alle communicatie bij bouwprojecten wordt gevormd door contractdocumenten – tekeningen en ontwerpen, bestekken, wijzigingsopdrachten, informatieverzoeken, voortgangsverslagen, enz. Voor elke directe communicatie die niet in het bestek wordt vermeld, moet een passende machtiging worden verleend. En voor elke wijziging die wordt aangevraagd, moet er documentatie worden aangemaakt die vervolgens via de toepasselijke kanalen wordt gecommuniceerd.
Een consistente informatiestroom met de juiste contactpunten voor teamleden is van groot belang. Het zorgt ervoor men steeds beschikt over de informatie die men op dat moment nodig heeft. De communicatiestroom heeft ten slotte een grote invloed op de flow van het project: wanneer teamleden en stakeholders slecht met elkaar communiceren, ontstaan er problemen en vertragingen.

Samenwerking

Samenwerken betekent meer dan alleen het op tijd uitvoeren van taken door teamleden; een goede projectsamenwerking omvat een relatie tussen alle stakeholders en tussen projectleden die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen om samen projectdoelen en -resultaten te realiseren. De coördinatie van de inspanningen en samenwerking van uw medewerkers is daarom essentieel om de globale productiviteit te verbeteren. Een goed geplande communicatiestrategie is hiervoor van vitaal belang. De samenwerking staat of valt met goede communicatie en het op één lijn houden van iedereen die in het project betrokken is.
Technologische hulpmiddelen hebben de communicatie en samenwerking in alle sectoren de afgelopen jaren drastisch verbeterd. Geleidelijk werd de bouwsector ontwricht door mobiele cloudgebaseerde projectmanagementsoftware en tools voor Building Information Modeling (BIM). Dankzij deze moderne tools is het eenvoudiger geworden om bouwprojecten te beheren en plannen.
Voor een diepgaander inzicht in bouwprojectmanagement en hoe u uw productiviteit op de werf verder kunt verhogen, raden we u aan om onze Engelstalige eBook, The Circle of Productivity, raad te plegen.