Bouwinspectie: de pijler voor het kwaliteitsbeheer van uw bouwproject

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Inspecties dienen niet alleen om de progressie van uw project op te volgen en updates naar de betrokkenen te sturen. Ze stellen u ook in staat om uw bouwwerkzaamheden nauwkeurig te toetsen aan kwaliteitsnormen en sectorale standaarden. Zo wordt de manier waarop u kwaliteitsinspecties uitvoert de pijler voor het kwaliteitsbeheer van uw bouwproject. En het kwaliteitsbeheer van uw bedrijf kan dan weer de algemene kwaliteit van uw projectoplevering bepalen.

Projectspecificaties

Projectspecificaties zijn doorgaans de concrete invulling van de kwaliteitsnormen die de projecteigenaar en de aannemer overeenkomen. In Europa zijn projectspecificaties meestal gebaseerd op de Manual of Standard Building Specifications van de Europese Commissie. Dit betekent dat constructies of bouwprojecten moeten voldoen aan de geldende wetgeving en normen die van toepassing zijn op de plaats waar de werf gelegen is.

De wetgeving is ingedeeld en wordt gecontroleerd volgens onderstaande bouwfasen:

 •     Wetgeving op het vlak van stedelijke ontwikkeling (bouw- en milieuvergunningen);
 •     Architectuurwetgeving (architectonisch ontwerp, constructieberekeningen voor de ruwbouw);
 •     Wetgeving inzake technische installaties (afmetingen, energieverbruik);
 •     KAM-wetgeving;
 •     Milieuwetgeving.

Er bestaat ook communautaire wetgeving met specifieke bepalingen voor gebouwen, gezondheid en veiligheid op het werk en milieubescherming.

De Belgische normen (NBN) zijn erkend als de gangbare beroeps- en handelsnormen. Bovendien hebben landen hun eigen nationale normen. De Europese normen zijn daarentegen bepaald door het Europees Comité voor IJzer- en Staalnormen (ECISS), het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC). De wereldwijde normen zijn opgesteld door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en het Internationaal Comité voor de Conformiteit van Elektrisch Materiaal (CEE-El).

Inspecties en tests

Tests van sommige projectonderdelen gebeuren traditioneel door externe organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de betonsterkte, bodemverdichting, … Deze keuringen vinden doorgaans plaats tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De productkwaliteit wordt geverifieerd en onmiddellijk gerapporteerd, samen met de progressie van de punten die verbeterd moeten worden. Naast de aannemer of de projectverantwoordelijke, brengen ook architecten of externe adviseurs geplande bezoeken aan de werf om de kwaliteit van bepaalde projectonderdelen te inspecteren en vast te stellen.

Voor de werfmaterialen die de eerste inspectie en kwaliteitstests niet doorstaan, zal de architect of de projectverantwoordelijke een punchlijst opstellen met de te verbeteren of opnieuw uit te voeren zaken zodat deze voldoen aan de gestelde projectspecificaties en kwaliteitsnormen.

Lees meer over kwaliteitscontrole en -borging en de bijbehorende bouwkundige inspecties in ons artikel waarom bouwinspecties belangrijk zijn.

Kwaliteitscontrole en -borging

De kwaliteit van uw bouwproject stuurt u aan met het kwaliteitsbeheer. Dit omvat twee processen: een kwaliteitscontrole (QC) en een kwaliteitsborging (QA). Via kwaliteitscontrole beheert u de projectkwaliteit en ziet u erop toe dat die in overeenstemming is met de vooropgestelde specificaties. Met kwaliteitsborging bepaalt u het proces en de stappen die nodig zijn om het project aan die kwaliteitseisen te laten voldoen. Nauwgezette inspecties als onderdeel van uw kwaliteitsbeheer zijn essentieel om uw project met succes op te leveren. Bovendien is een strakke kwaliteitscontrole of -borging een nuttige leidraad om de kwaliteit van het werk van uw onderaannemers te beheren.

Over inspecties op het vlak van gezondheid en veiligheid kunt u meer lezen in ons artikel over bouwinspecties ter naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen.

Het belang van inspecties in uw kwaliteitsbeheer

Voor een effectief kwaliteitsbeheer moeten de projecteigenaar en de aannemer idealiter een programma met een gedefinieerd proces overeenkomen en opstellen dat via een duidelijk controlesysteem wordt opgevolgd door een bekwame projectverantwoordelijke of opzichter. Een goed beheersysteem omvat ook een toewijzing van taken en verantwoording en wordt gemeten met prestatie- en resultaatbeoordelingen.

Kwaliteitscontroles

Het team belast met de kwaliteitscontrole moet erop toezien dat uw bouwmaterialen en -diensten voldoen aan de projecteisen die zijn opgesteld op basis van de voorgaande toepasselijke normen en wetgeving. Kwaliteitscontroles voert u uit om de technische specificaties te staven en omvatten meestal de uitvoering, afwerking, producten en materialen van uw:

 •     Betonneerwerkzaamheden
 •     Metselwerk
 •     Metalen
 •     Composieten van hout en kunststof
 •     Thermische beveiliging en vochtbescherming
 •     Openingen
 •     Afwerking
 •     Brandbestrijding
 •     Klimaatregeling
 •     Elektriciteit
 •     Communicatie
 •     Elektronische beveiliging
 •     Externe verbeteringen
 •     Nutsvoorzieningen

Raadpleeg de Manual of Standard Building Specifications voor een volledige lijst van de soorten kwaliteitscontroles. Neem inspectieschema’s op in uw kwaliteitscontroles, naast inspecties voorafgaand aan het afdekken of afdichten. Documenteer deze inspecties correct, met schriftelijke rapporten en foto- en documentbijlagen.

Kwaliteitsborging

Uw kwaliteitsteam moet erover waken dat de kwaliteitscontrole soepel verloopt en dat uw kwaliteitsborgingsprocessen nauwgezet worden uitgevoerd. Uw kwaliteitsborging is erg belangrijk om:

 •     Werkmethodes vast te leggen waarmee u aan de kwaliteitsnormen voldoet;
 •     De kwaliteit van lopende en voltooide werkzaamheden te beoordelen en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de projectspecificaties;
 •     Ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het project;
 •     Voltooide werkzaamheden te beschermen tegen beschadiging;
 •     Rapporten over aanvaardbare en ondermaatse werkzaamheden op te stellen;
 •     Corrigerende maatregelen en opnieuw uit te voeren taken op te volgen en updates van de projectstatus op te stellen tot het project naar behoren is voltooid;
 •     De effectiviteit te beoordelen van de toegepaste processen en methodes om na te gaan of de projectverantwoordelijke de werfactiviteiten goed opvolgt;
 •     Processen, procedures en methodes te herzien en eventuele veranderingen te identificeren die de kwaliteit van het afgeleverde werk verbeteren;
 •     Wijzigingen van het projectteam en -management voor te stellen of te vragen;
 •     Documentatie voor de kwaliteitscontrole te herzien en zo de doeltreffendheid van de bestaande systemen te waarborgen.

Uw kwaliteitsborging is doorgaans gebaseerd op systematische handelingen en plannen op grond van toepasselijke externe kwaliteitsnormen zoals ISO 9000.

In wezen zijn gestandaardiseerde inspecties een belangrijk onderdeel van een goed kwaliteitsbeheer en ondersteunen ze de kwaliteitsborging op minstens vier goede manieren:

 1. Een vakkundige inspectie corrigeert inferieur werk en behoedt de sector voor kritiek en verlies van vertrouwen bij het brede publiek.
 2. Een goede inspectie brengt onbedoeld, maar ondermaats werk van betrouwbare medewerkers aan het licht en beschermt zo de reputatie van de aannemer.
 3. Een vakkundige inspectie beschermt de aannemer tegen het concurrentienadeel dat zou ontstaan als andere aannemers werkzaamheden van geringe kwaliteit zouden mogen uitvoeren.
 4. Een goede inspectie beschermt een onderaannemer of aannemer die een andere opvolgt in bouwprojecten die in fases verlopen.

Gestandaardiseerde kwaliteitsinspecties zijn een essentieel onderdeel van een degelijk kwaliteitsbeheer en waarborgen de algemene kwaliteit van uw projectoplevering. Bouwsoftware die uw kwaliteitscontrole op de werf ondersteunt, stelt u in staat om gemakkelijk gedegen inspecties uit te voeren. Het resultaat is een projectoplevering van goede kwaliteit, een verhoogde productiviteit en een succesvol bouwproject in het algemeen.

LetsBuild is een cloudapplicatie voor het beheer van bouwprojecten waarmee u bouwinspecties kunt standaardiseren. De voordelen: beter gestroomlijnde inspecties, een boost voor uw kwaliteitsbeheer en een hogere productiviteit.